fuji 400H, 6x7, PPIfuji 400H, 645, PPIPortra 800, 6x6, PPI400H, 6x7, RPL, Noritsufuji 160C, 6x7, RPL